Zarządzenie Nr 4/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad obowiązujących w 2015 roku przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięc

 

Zarządzenie Nr 4/15/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 28 stycznia 2015 roku

 

w sprawie określenia zasad obowiązujących w 2015 roku przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty).

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określa się zasady obowiązujące przy zlecaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty) w trybie art. 19a ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Karta oceny formalnej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się komórce ds. współpracy z organizacjia pozarządowymi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Załącznik nr 1

 

 Załącznik nr 2