Zarządzenie Nr 58/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us

Zarządzenie Nr 58/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016