Zarządzenie Nr 6/15/VII Burmistrza Mista Puszczykowa z dnia 3.02.2015 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażone

Zarządzenie Nr 6/15/VII
Burmistrza Miasta Puszczykowa
z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie: regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzić „Regulamin udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości wszystkim pracownikom samorządowym Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 5/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Balcerek