Zarządzenie nr 9/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 lutego 2015 roku zarządzenie zmieniajace w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organiz

Zarządzenie nr 9/15/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 13 lutego 2015 roku

 

zarządzenie zmieniajace w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2j, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. Nr 329/14/VI roku w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w tabeli Obszar C punkt 5 nazwa organizacji oraz Obszar G punkty 3 i 5 otrzymują brzmienie:

Zestawienie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 
 

Lp.

Nazwa obszaru i zadania

NGO

Wnioskowana kwota

Dział

Dotacja

2014 rok

Liczba punktów

 

Obszar A Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 

1.

Opłatek dla seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

2000

852

2000

2000

 47

 

2.

Przygotowanie świątecznej paczki dla seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

13000

852

12000

12000

 54

 

Kwota w konkursie 15000

15000

852

14000

14000

 

 

Obszar B Ochrona i promocja zdrowia (ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego osób starszych poprzez organizację wyjazdów rehabilitacyjnych)

 

1.

Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

17000

85195

15000

15000

 59

 

Kwota w konkursie 18000

17000

851

15000

15000

 

 

Obszar C Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 

1.

Polska Akademia Gitary

Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide

5000

921

4000

3500

 60

 

2.

Organizacja spotkań integracyjnych dla Seniorów

Puszczykowskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Senior"

8000

921

3000

3000

 45

 

3.

Organizacja wyjazdów kulturalnych dla seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

4500

921

4500

4500

56 

 

4.

20-lecie Nagrody Literackiej Bursztynowy Motyl

Fundacja Fiedlerów

2500

921

0

3000

 45

 

5.

Wystawa fotografii po drodze Afryka

Fundacja im. Arkadego Fiedlera

2000

921

1000

0

 50

 

6.

Organizacja wydarzeń i uczestnictwa w imprezach kulturalnych dla seniorów

Polski Związek Harcerski

3300

921

2000

2000

 50

 

7.

Nagroda Bursztynowego Motyla XX edycja

Fundacja im. A. Fiedlera

8000

921

7000

7000

 40

 

Kwota w konkursie 30 000

33300

921

21500

23000

 

 

Obszar D Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

1.

Organizacja imprez integracyjnych Malta Strong

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

2000

851

2000

2000

59

 

2.

Organizacja obozu sportowo-rehabilitacyjnego

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

6000

851

6000

6000

60

 

3.

Wieczór z Aniołami

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

2500

851

2000

2000

61

 

4.

Organizacja Akademii Umiejętności

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

4500

851

3000

2500

59

 

Kwota w konkursie 15000

15000

 851

13000

12500

 

 

Obszar E Turystyka i krajoznawstwo;

 

1.

Organizacja letniego wypoczynku dla młodzieży szkolnej

Związek Harcerstwa Polskiego

5000

85412

5000

5000

 55

 

Kwota w konkursie 5000

5000

 85412

5000

 5000

 

 

Obszar F Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 

1.

Organizacja wymiany w ramach Miast Partnerskich dla różnych grup wiekowych

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron

17000

75075

16000

15000

53

 

2.

Organizacja lekcji z języka francuskiego dla różnych grup wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron

5000

75075

5000

5000

50

 

Kwota w konkursie 22000

22000

 75075

21000

20000

 

 

Obszar G Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

 

1.

Organizacja zawodów wędkarskich

Polski Zwiazek Wędkarski

11050

926

11000

11000

 49

 

2.

Poznaj Wielkopolskę z kajaka

WSTiRW

2700

926

0

0

 34

 

3.

Miedzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015

WSTiRW

1500

926

0

0

 34

 

4.

Organizacja rodzinnych zajęć i rozgrywek w badmintonie

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

4000

926

2000

1500

 48

 

5.

Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia

2500

926

0

1000

39 

 

6.

Obóz sportowy - piłka siatkowa

Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo

6700

926

5500

5500

 47

 

7.

Obóz kondycyjny dla dzieci i młodziezy

Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia

4000

926

3000

3000

 56

 

Kwota w konkursie 32500

28495

926

21500

22000

 

 
                 

 

 

 

§ 2.

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację zadania publicznego wraz z harmonogramem  i kosztorysem dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta.