Zarządzenie Nr 50/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Zarządzenie Nr 50/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej