Zarządzenie Nr 59/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us

Zarządzenie Nr 59/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.