Zarządzenie Nr 70/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji

Zarządzenie Nr 70/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji Projektu "Razem lepiej. Działanie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne