Zarządzenie Nr 91/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów

Zarządzenie Nr 91/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze funkcjonalnym Poznania" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016