Zarządzenie nr 6/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.01.2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2017.

Zarządzenie nr 6/17/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 31.01.2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2017.

 

Na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2016 r. Nr 155/16/VII w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r., zarządzam co następuje:

 

 

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2017 r.

 

§2 Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do Zarządzenia i jest jego integralną częścią.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Puszczykowa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

 Zarządzenie

  Załącznik - treść ogłoszenia