Zarządzenie Nr 63/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykow

Zarządzenie Nr 63/17/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 6 listopada 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 318/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 

§   1.  Ogłaszam konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zwanego dalej projektem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§   2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu.

 

§   3.  Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 6 listopada 2017 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 20 listopada 2017 roku.

 

§   4.  Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Miasta Puszczykowa.

 

§   5.  Opinie, uwagi oraz wnioski do projektu podmioty, o których mowa w § 4 mogą składać w terminie do 20 listopada 2017 r.:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: gci@puszczykowo.pl,

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo,

3) osobiście – poprzez złożenia pisma w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie budynek A pok. nr 3A, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo.

 

§   6.  Formularz zgłoszenia opinii, uwag oraz wniosków do projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§   7.  Spotkanie konsultacyjne z podmiotami, o których mowa w § 4 odbędzie się w dniu 6 listopada o godz. 17.00 w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§   8.  Informacja o wynikach konsultacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zakończenia konsultacji.

 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

   

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miasta.

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2