Zarządzenie Nr 47/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie pracowni

Zarządzenie Nr 47/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego należących do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)