Zarządzenie Nr 20/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.02.2020 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu przez rodziców/prawnych opiekunów transportu i opieki nad

Zarządzenie Nr 20/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.02.2020 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu przez rodziców/prawnych opiekunów transportu i opieki nad uczniem niepełnosprawnym w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolengo lub obowiązku nauki