Zarządzenie Nr 89/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 89/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.