Zarządzenie Nr 92/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 paździenrika 2020 r. w sprawie zmiany zarządzania Nr 97/20/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżet

Zarządzenie Nr 92/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 paździenrika 2020 r. w sprawie zmiany zarządzania Nr 97/20/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.