Zarządzenie nr 95/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 paździenrika 2020 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony części n

Zarządzenie nr 95/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 paździenrika 2020 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.