Zarządzenie Nr 95b/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo

Zarządzenie Nr 95b/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.