Zarządzenie Nr 5/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansow

Zarządzenie Nr 5/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku 2021