Strategia Rozwoju Miasta

Uchwała Nr 254/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.

Uchwała Nr 254/09/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 listopada 2009 r.
 
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się Strategię Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc Uchwała Nr 102/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2004-2013.
§3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
Decyzja o przystąpieniu do aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowo” została podjęta w połowie 2007 roku. W latach 2007-2009 toczyła się ożywiona dyskusja społeczna, w której mieszkańcy, w czasie wielu spotkań i warsztatów próbowali odpowiadać na pytania: jak ma wyglądać Puszczykowo w przyszłości, jakie funkcje ma spełniać, by zaspokajać najważniejsze potrzeby całej zbiorowości, jaką wartość dla podniesienia atrakcyjności miasta stanowi przestrzeń publiczna lub jakie jest miejsce Puszczykowa w Aglomeracji Poznańskiej. Na podstawie analizy realizacji założeń dotychczas obowiązującej strategii wyznaczono nowe zadania, które zastąpią w dokumencie te projekty, które zostały już wykonane. W prawie niezmienionym kształcie pozostały: Misja Miasta oraz wiele programów strategicznych. Ich realizację zaplanowano jednak w nowej perspektywie czasowej, do roku 2020 biorąc pod uwagę zarówno relacje Puszczykowa z otoczeniem zewnętrznym, ogólne możliwości rozwoju wyznaczane przez sytuację społeczną i gospodarczą kraju, jak i potrzeby lokalnej społeczności i aspiracje mieszkańców.
 
 
Lista wiadomości