Zgłoszenie

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

  • Urząd Miejski w Puszczykowie

ul. Podleśna 4
pokój nr 2
tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

  • poniedziałek – 8:00 – 16:00
  • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego), posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Można je dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

 

Uwaga !!!

Składając formularz w organie gminy, przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

 

Opłaty:
Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Wymagane dokumenty:

  • Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
  • Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie danych osobowych.

 

Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

  Urząd Miejski w Puszczykowie

ul. Podleśna 4
pokój nr 2
tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

  poniedziałek – 8:00 – 16:00

  wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego), posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Można je dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

 

Uwaga !!!

Składając formularz w organie gminy, przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

 

Opłaty:
Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Wymagane dokumenty:

  Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;

  Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie danych osobowych.

 

Załączniki:

1. Formularz zgloszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

2. SO dowod utrata pelnomocnictwo szczegolne