PESEL

Nadanie Nr PESEL

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Puszczykowie

       ul. Podleśna 4
       pokój nr 2
       tel. +48 61 898 37 22

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

 

Opłaty:
Bez opłat.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL ;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.


Wymagane wnioski i dokumenty:

1.  przy zameldowaniu:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”;
 • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;

 

2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego;
 • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami;
 • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • dokument poświadczający obywatelstwo polskie;
 • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu;

 

3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL;
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;

 

Załączniki:

1. SO wniosek pesel

2. SO klauzula ewidencji ludnosci