Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Puszczykowie

ul. Podleśna 4
pokój nr 2
tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
  - organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wywiad skarbowy
  - sądy
 2. inne podmioty - jeżeli:
  - wykażą w tym interes prawny
  lub
  - wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

 

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Potrzeba uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. Nr rachunku bankowego: 86-1240-1747-1111-0010-7176-6606.
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł. Nr rachunku: 29-1240-6595-1111-0010-5577-8276.

 

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na wskazany powyżej rachunek bankowy Miasta Puszczykowo lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby,
 • pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo17 zł. (w przypadku działania  przez pełnomocnika),
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo

2. SO_klauzula_ewidencja_ludnosci

3. Wniosek_o_udostepnienie_danych_z_rejestru_dowod_osobistych

4. WSO_wniosek_dane_z_rejestru_dowodow_osobistych