Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Puszczykowie

ul. Podleśna 4
pokój nr 2
tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

 1. organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wywiad skarbowy,
 2. sądy,
 3. inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.

 

Dodatkowe czynności – powiązane procedury
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym. Nr rachunku bankowego: 86-1240-1747-1111-0010-7176-6606.
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł. Nr rachunku: 29-1240-6595-1111-0010-5577-8276.

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na wskazany powyżej rachunek bankowy Miasta Puszczykowo lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 • dowód opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w kwocie 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym,
 • pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. za pełnomocnictwo (w przypadku działania  przez pełnomocnika),
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 

 

Załaczniki:

1. Pełnomocnictwo

2. SO_klauzula_ewidencja_ludnosci

3. Wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym

4. WSO_wniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym