WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Puszczykowie

         ul. Podleśna 4
         pokój nr 2
         tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 •  wyborcy stale zamieszkali w Puszczykowie bez zameldowania na pobyt stały
 •  wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Puszczykowie
 •  wyborcy stale zamieszkali w Puszczykowie pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Puszczykowie

 

Uwagi:
Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w Puszczykowie i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że burmistrz miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.
Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Puszczykowie zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta Puszczykowa jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Puszczykowie pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w Puszczykowie, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Puszczykowie (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Puszczykowie. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

 

Opłaty:
Bez opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
 •  Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 •  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
 •  kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
 •  pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

 

 Załączniki:

1. Oświadczenie o zamieszkaniu

2. SO_klauzula_ewidencja_ludnosci

3. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

4. WSO_oswiadczenie_o_zamieszkaniu

5. WSO_Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborcow_oraz_deklaracja_luty2020 (1)