Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Puszczykowie

            ul. Podleśna 4
            pokój nr 2
            tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 

Opłaty:

 • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania)
 • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł (oprócz zwolnionych z tego obowiązku wstępnych, zstępnych, powinowatych)
 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona  

 

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Miasto Puszczykowo BANK PEKAO S.A. 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276 lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • podanie.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (tylko w przypadku zameldowania na pobyt stały lub czasowy),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa,
 • w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

 

Załączniki:

1. WNIOSEK o zameldowanie

2. WNIOSEK o wymeldowanie

3. SO klauzula ewidencja ludnosci

4. SO zgloszenie pobyt czasowy

5. SO zgloszenie pobyt staly