Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

  • Urząd Miejski w Puszczykowie

        ul. Podleśna 4
        pokój nr 2
        tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

  • poniedziałek – 8:00 – 16:00
  • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

 

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Opłaty:
Bez opłat.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Miasto Puszczykowo BANK PEKAO S.A. 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276 lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”;
  • dowód osobisty lub paszport;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Załączniki:

1. SO zgloszenie pobyt czasowy

2. SO pelnomocnictwo spr meldunkowe

3. SO oswiadczenie wlasciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowania

4. SO klauzula ewidencja ludnosci