ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Puszczykowie

ul. Podleśna 4
pokój nr 2
tel. +48 61 898 37 22

 

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

 

Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,
 • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest  złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Miasto Puszczykowo BANK PEKAO S.A. 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276 lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • dowód osobisty lub paszport.
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu).
  * oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Załączniki:

1. SO pelnomocnictwo spr meldunkowe

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobach zameldowanych

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu

4. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności