Komunikaty - decyzje środowiskowe

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 16.09.2014 r., znak:WOO-II.4210.5.2014.MB.11

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak:WOO-II.4210.5.2014.MB.11 dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i 431 w Mosinie

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i 431 w Mosinie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydanym postanowieniu wyrażającym stanowisko , iż realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 - od miejscowości Kór

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu sprawy prowadzeniu w związku z odwołaniem od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 października 2015 r., znak: WOO.II.4200.11.2013.EK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina"

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy ul. Niwka Stara

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ujęcia lewarowe

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ujęcia lewarowego Sowiniec na terenie ujęcia Wody Mosina-Krajkowo

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina

Postanowienie Burmistrza Gminy Mosina

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydłużonym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego n

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydłużonym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego n

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 - od miejscowości Kórnik do s

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 - od miejscowości Kórnik do skrzyżowania z drogą krajową nr 32.
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o terminie wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polega

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wydnia op

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozb

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojew

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 - od m. Kórnik do skrzyżowania z drogą krajową nr 32.
 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 - od m. Kórnik do skrzyzowania z drogą krajową nr 32.
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojwódzkiej nr 430 Poznań - Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina
 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Poznań-Południe (część bloków koncesyjnych nr 206, 207, 226) wykonywanych metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m.
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu informującego o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu informującego o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina
 
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu informujące strony postępowania o wydanym postanowieniu z dnia 26.04.2013 r. znak: WOO-II.4242.41.2012.JC

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu informujące strony postępowania o wydanym postanowieniu z dnia 26.04.2013 r. znak: WOO-II.4242.41.2012.JC uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Zadanie 1- Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych na odcinku Czempiń-Poznań  od km 131.080 do km 163.400 dla stacji Czempiń, szlaku Czempiń-Mosina, stacji Mosina, szlaku Mosina-Luboń k/Poznania, stacji Luboń k/Poznania, szlaku Luboń k/Poznania - Poznań dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań
 

Obwieszczernie Wojewody Wielkopolskiego dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "

Obwieszczernie Wojewody Wielkopolskiego dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa szlaku Mosina-Luboń k/Poznania od km 147.300 do km 156.500 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań" w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1".
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydaniu decyzji MS.6220.22.2012.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Działalność Gospodarcza polegająca na sprzedaż

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Pozananiu z dnia 19.12.2012 r.o wydaniu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez r

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzjącego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 27.12.2011 r. znak WOO-II.4201.10.2011.JC o środowiskowyc

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 27.12.2011 r. znak WOO-II.4201.10.2011.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku: granica województwa dolnośląskiego-Poznań
 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż r

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Poznań Południe" (część bloków koncesyjnych nr 206, 226), wykonywanym metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000m.
 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do jej treści w przedmiocie odwołania od decyzji RDOŚ w Pozn

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 programów ochrony powietrza
 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie odwołania od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 27.12.2011 r. znak WOO-II.4201.10.2011.JC o środ

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie odwołania od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 27.12.2011 r. znak WOO-II.4201.10.2011.JC o środ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy remizy OSP Puszczykowo

 

Puszczykowo, 16.04.2012r.

GP.6733.1.2.2012.AS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 49 KPA (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 ze zm.), Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje, że na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie - ul. Zacisze 3, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy remizy OSP Puszczykowo, na terenie działek nr ewid. 967/2, 971/3, 968, obręb Niwka, ul. Nadwarciańska, gmina Puszczykowo.

W związku z tym - stosownie do art. 10 § 1 KPA (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony postępowania mają prawo do udziału we wszystkich czynnościach niniejszego postępowania, w tym do zapoznania się ze złożonym wnioskiem i zgłaszania uwag, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu 5.04.2012 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac geologicz

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o terminie załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji RDOŚ w Poznaniu o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają

Obwieszczenie informujące strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27.12.2011 r. znak: WOO-II.4201.10.2011.JC, zmieniającej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4201.10.2011.JC zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wniosku o zmianę decy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu zawiadamia o zwróceniu się do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji p

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu ZAWIADAMIA o wszczęciu i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lini

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4201.10.2011.JC zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wniosku o zmianę decy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4201.10.2011.JC

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji li

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi

Udział społeczeństwa - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Miasta Pu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu postanowienia w spr. określenia zakresu raportu o oddział. na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowi

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja

BURMISTRZ MIASTA                                                         Puszczykowo, dnia 10 sierpnia 2010 r.
P U S Z C Z Y K O W A
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199, poz.1227 ze zm.)
 
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
informację, że w dniu 10 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Puszczykowa znak sprawy: GK/AZ/7625-23/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:
 • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2010 r. (sygn.: NS2-72-1/10) odnośnie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2009 r. (sygn.: RDOŚ-30-OO.I-66190-468/09/ws) wyrażającym opinię stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym zakres raportu,
 • postanowieniem Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 stycznia 2010 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym zakres raportu,
można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (budynek B, pok. nr 7) w poniedziałek w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4,
 • na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Puszczykowa,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie - w Biuletynie Informacji Publicznej (www.puszczykowo.pl).
             Z up. Burmistrza
          Remigiusz Motycki
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla:terenów położonych w centrum mi

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla:
 
- terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A,
- terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap B.
           Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały  Rady Miasta Puszczykowa nr 81/07/V z dnia 19 grudnia 2007r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla:
- terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A,
- terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap B,
w dniach od 15.07.2010r. do 12.08.2010r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 9.08.2010r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
     
         Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.09.2010r.
 
 
                                         BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
                                                    Małgorzata Ornoch-Tabędzka  

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji znak sprawy: GK/AW/7625-2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pomiędzy

BURMISTRZ MIASTA                                                        Puszczykowo, dnia 12 kwietnia 2010 r.
P U S Z C Z Y K O W A
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199, poz.1227 ze zm.)
 
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
informację, że w dniu 12 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Puszczykowa znak sprawy: GK/AW/7625-2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie drogi pomiędzy rynkiem a terenem byłego MOSiR z dojazdem do ul. Poznańskiej w Puszczykowie na działkach o nr ewid. 721/7, 701/25, 700/6, 700/8, 701/30, 2194, 701/5, 697, 696/3, 698/1, 481/13, 481/28, obręb Puszczykowo.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:
 • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2010 r. (sygn.: NS2-72-49(1)/10) odnośnie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn.: RDOŚ-30-OO.II-66190-96/10/ks) wyrażającym opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • postanowieniem Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 marca 2010 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (budynek B, pok. nr 7) w poniedziałek w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4,
 • na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego na terenie Miasta Puszczykowa,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie - w Biuletynie Informacji Publicznej (www.puszczykowo.pl).
Z up. Burmistrza
Tomasz Zwoliński
Z-ca Burmistrza

Obwieszczenie o wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-

 
 
 
 
 

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Zarządzenia w spr.odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.11.09 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Niwka Stara w Puszczy

Puszczykowo, 18.11.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-11/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK/AZ/7625-11/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z punktem widokowym przy przystani nad rzeką Wartą.
 
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 18 listopada 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Jednocześnie informujemy, że ww. decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Obwieszczenie w spr.wydania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięc

Puszczykowo, 06.11.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-11/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 KPA (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza Miasta Puszczykowa postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z punktem widokowym przy przystani nad rzeką Wartą.
Jednocześnie informujemy, że ww. postanowienie znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław-Po

Obwieszczenie w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z punktem wid

                                  Puszczykowo, 09.10.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-11/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z punktem widokowym przy przystani nad rzeką Wartą.
 
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu wykonania raportu dla ww. przedsięwzięcia – do dnia 9.11.2009 r.

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28 września 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg na terenie mi

Puszczykowo, 28.09.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-8/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK/AZ/7625-8/2009 z dnia 28 września 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg na terenie miasta Puszczykowa – ul. Langego, ul. Nowowiejskiego, ul. Matejki, ul. Śląskiej i ul. Środkowej, ul. Wrzosowej, łącznika ul. Wąskiej w Puszczykowie wraz z ich odwodnieniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją.
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 28 września 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informujemy, że ww. decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z punktem w

Puszczykowo, 10.09.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-11/2009
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 KPA (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek Pana Filipa Śledzińskiego, ul. Ajschylosa 23, 60-461 Poznań działającego w imieniu Miasta Puszczykowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z punktem widokowym przy przystani nad rzeką Wartą.
W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie. Jednocześnie informujemy, że ww. postanowienie znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na terenie Miasta Puszczykowa – ul. Lange

Puszczykowo, 18.08.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-8/2009
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 KPA (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek Pani Anny Pacewicz – Dyrda Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR ul. Czarna Droga 3/97, 85-220 Bydgoszcz, działającej w imieniu Miasta Puszczykowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na terenie miasta Puszczykowa – ul. Langego, ul. Nowowiejskiego, ul. Matejki, ul. Śląskiej i ul. Środkowej, ul. Wrzosowej, łącznika ul. Wąskiej w Puszczykowie wraz z ich odwodnieniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją.
 
W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.

Prośba o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót remontowych elektrycznych i różnych wykończeniowych w starym budynku szkoły w Puszczykowie (zamówienie o wartości poniżej 14 tys. euro).

URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE
62-040 Puszczykowo ul. Podleśna 4
telefon 0 61 8 983-700, fax 0 61 8 983 711,
                                                                                                                  Puszczykowo 31.07.2009r.
 
znak pisma GK.RM/714/ 8 /2009
 
Dotyczy: prośba o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót remontowych elektrycznych i różnych wykończeniowych w starym budynku szkoły w Puszczykowie (zamówienie o wartości poniżej 14 tys. euro).
 
Urząd Miejski w Puszczykowie prosi o złożenie oferty na wykonanie robót remontowych elektrycznych i różnych remontowych w starym budynku szkoły podstawowej w Puszczykowie przyul. Wysokiej 1.
Zakres prac i czynności oraz ilość robót został zawarty w załączniku do zapytania.
Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna z udziałem przedstawiciela Urzędu Miasta. Podczas wizyty będzie możliwość zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku.
 
Przewidywany termin wykonania przedmiotowych prac: 11.09.2009 roku.
 
Oferta powinna zawierać wartość kosztorysową robót wraz z materiałem. W ofercie należy podać okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
 
Do oferty należy załączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
Oferty prosimy składać do dnia 07.08.2009 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: motycki@puszczykowo.pl
 
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Remigiusz Motycki tel. (061) 89 83 729, 0-668 009 817
 
Z poważaniem
Remigiusz Motycki

Prośba o złożenie oferty cenowej na modernizację oświetlenia boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie (zamówienie o wartości poniżej 14 tys. euro).

 
                                                                                          Puszczykowo  12.06.2009r.
 
znak pisma GK.RM/714/ 4 /09                                                                                                            
                                                                                                                                                                           
                Dotyczy: prośba o złożenie oferty cenowej na modernizację oświetlenia boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie (zamówienie o wartości poniżej 14 tys. euro).
 
                Urząd Miejski w Puszczykowie prosi o złożenie oferty na  na modernizację oświetlenia boiska do piłki nożnej e sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie przy ul. Wysokiej nr 1
 Zakres prac:
1.    demontaż opraw oświetleniowych na trzpieniu słupa, montaż opraw z lampami metalohalogenowymi,
2.    prace ziemne i instalacyjne związane z modernizacją oświetlenia boiska,
3.    montaż dodatkowych dwóch słupów z oprawami na wysięgniku i lampami metalohalogenowymi,
4.    wykonanie badań pomontażowych,
5.    wykonanie mapy inwentaryzacyjnej instalacji w obrębie stanowiącym przedmiot wykonywanych prac.
Przewidywany termin wykonania przedmiotowych prac: 10.07.2009 roku.
                Oferta powinna zawierać wartość kosztorysową robót wraz z materiałem. W ofercie należy podać okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
                Do oferty należy załączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 Oferty prosimy składać do dnia 19.06.2009 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: motycki@puszczykowo.pl
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Remigiusz Motycki tel. (061) 89 83 729
                                                                                                                           
 

Prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę notebooków dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 
Puszczykowo 12.05.2009 r.
                                                                                  
                                                                                 
Dotyczy: prośba o złożenie oferty cenowej na dostawę notebooków dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
           
Urząd Miejski w Puszczykowie prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę 8 szt. notebooków dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o następujących parametrach:
 
Procesor                                            Intel Core2 Duo
model procesora                               Core2 Duo T5470 (1.60 GHz, 2MB cache)
przekątna ekranu LCD                      15,4 cali
nominalna rozdzielczość LCD          1280 x 800 pikseli
typ ekranu                                          błyszczący (glare)
wielkość pamięci RAM                      2 048 MB
typ zastosowanej pamięci RAM        DDR2 (667 MHz)
pamięci RAM rozszerzalna               do 4 096 MB
pojemność dysku twardego              160 GB
interfejs dysku twardego                    5400 RPM Serial ATA
napęd optyczny                                 DVD+/-RW DL (Light Scribe)
karta graficzna                                   Intel GMA X3100
pamięć karty graficznej                     384 MB (wspólnej pamięci systemowej)
wyjścia karty graficznej                     wyjście D-Sub
typ akumulatora                                 6-komorowa litowo-jonowa
karta dźwiękowa                                wejście mikrofonu (wyjście słuchawek)
czytnik kart pamięci                           SD
komunikacja                                       WiFi IEEE 802.11b/g LAN 100 Mbps modem analogowy Bluetooth
interfejsy                                             ExpressCard 3x USB
zainstalowany system operacyjny    Microsoft Windows Vista Home Basic
 
torba                                                   tak
Gwarancja:                                        1 rok
 
W ofercie należy podać łączną wartość wynagrodzenia w PLN netto i brutto za wykonanie zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 10 dni licząc od dnia podpisania Umowy.
 
Do oferty należy załączyć potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" kserokopię aktualnego w dniu złożenia oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ( zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 
 
Oferty prosimy składać do dnia 19 maja 2009 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: sekretarz@puszczykowo.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Dettlaff, tel. (061) 89 83 732
 
Z poważaniem
Sekretarz Miasta
Maciej Dettlaff
 
 
(Zamówienie o wartości szacunkowej do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)
 

Obwieszczenie w spr.wydania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-3/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. d

Puszczykowo, 14.04.2009 r.
Znak: GK/AZ/7625-3/09
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK/AZ/7625-3/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Gołębiej w miejscowości Puszczykowo.
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 14 kwietnia 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informujemy, że w/w decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczow

Puszczykowo, 26.02.2009
Znak: GK/AZ/7625-3/2009
                                                      
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 KPA (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek Pana Filipa Śledzińskiego, ul. Ajschylosa 23, 60-461 Poznań działającego w imieniu Miasta Puszczykowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Gołębiej w miejscowości Puszczykowo.
W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.

Obwieszczenie w spr.wydania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-8/08 z dnia 12 lutego 2009 r. dla

Puszczykowo, 13.02.2009r.
Znak: GK/AZ/7625-8/2008
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-8/08 z dnia 12 lutego 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Roboczej w miejscowości Puszczykowo na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 336/2, 336/3, 346, 363, 364, 420 – obręb Puszczykowo
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 13 lutego 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informujemy, że ww decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Obwieszczenie w spr.wydania przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-7/08 z dnia 12 lutego 2009 r. dla

Puszczykowo, 13.02.2009r.
Znak: GK/AZ/7625-7/2008
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-7/08 z dnia 12 lutego 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Jodłowej w miejscowości Puszczykowo na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 283, 321, 336/1, 354, 369 – obręb Puszczykowo.
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 13 lutego 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informujemy, że ww decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Obwieszczenie w spr. wydania decyzji przez Burmistrza Miasta Puszczykowa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-6/2008 z dnia 12.02.2009 r. bud

Puszczykowo, 13.02.2009r.
Znak: GK/AZ/7625-6/2008
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-6/08 z dnia 12 lutego 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Norwida w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 309, 336, 363, 374, 375 – obręb Niwka.
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 13 lutego 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informujemy, że ww decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Prośba o złożenie oferty cenowej na monitorowanie i konserwację studni deszczowych z pompowniami na terenie miasta Puszczykowa w roku 2009.

                     
                                                           Puszczykowo 06.02.2009 r.
 
znak pisma IZ 7040/ 1 /2009
                                                                                                                                                        
Dotyczy: prośba o złożenie oferty cenowej na monitorowanie
i konserwację studni deszczowych z pompowniami
na terenie miasta Puszczykowa
w roku 2009.
 
            Urząd Miejski w Puszczykowie prosi o złożenie oferty cenowej na monitorowanie i konserwację studni deszczowych z pompowniami na terenie miasta Puszczykowa w roku 2009.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1)    sprawdzanie działania pracy pomp w układzie sterowania ręcznego i automatycznego - 2 razy w tygodniu oraz zgłaszanie konieczności czyszczenia komór czerpnych przepompowni z osadu w zależności od zanieczyszczenia,
2)    czyszczenie sygnalizatorów pływakowych poziomu ścieków - min. 1 raz w miesiącu,
3)    przeglądy techniczne pomp (zgodnie z DTR urządzenia) - 1 raz w miesiącu,
4)    bieżące prace konserwacyjne (czyszczenie zaworów zwrotnych itp.)
5)    wykonywanie pomiarów energoelektrycznych ochrony przeciwporażeniowej - 1 raz w roku,
6)    pogotowie techniczne - 24h/dobę,
 1. Wykaz studni objętych przedmiotem zamówienia:
1)    Studnie deszczowe wraz z pompowniami: ul. Matejki, ul. Wąska, ul. Klasztorna, ul. Sosnowa, ul. Wawrzyniaka, ul. Wspólna.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2009 roku
Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz jednostkowe ceny netto za wykonanie poszczególnych czynności - wymienionych w pkt 1) do 6).
 
Do oferty należy załączyć: potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" kserokopię aktualnego w dniu złożenia oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ( zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Oferty prosimy składać do dnia 13 lutego 2009 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: rybacka@puszczykowo.pl
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Barbara Mulczyńska tel. (061) 89 83 717
 
Z poważaniem
Barbara Mulczyńska                                                                                                                                                                                                                          

Obwieszczenie w spr. wydania decyzji przez Burmistrza Miasta Puszczykowa o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-1/2008 z dnia 22.01.20

Puszczykowo, 22.01.2009r.
Znak: GK/AZ/7625-1/2008
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GK/AZ/7625-1/08 z dnia 22 stycznia 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mosinie Qśrd = 6000m3/d oraz rozbiórce istniejących obiektów tej oczyszczalni, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1093 i 1150 obręb Niwka.
Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 22 stycznia 2009 r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informujemy, że ww decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek B, pokój nr 7.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu dawnego MOSIR-u wraz z przyległym do niego terenem WPN.

Puszczykowo, dnia 24.12.2008
 
Znak:  GP.AS. 732-14/2008
 
 
 
            Urząd Miejski w Puszczykowie zaprasza do składania ofert na opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu, położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Kościelnej , obejmującego  teren dawnego MOSIR-u wraz z przyległym  do niego terenem  WPN wyznaczonym duktami leśnymi od strony wschodniej i południowej  tj.  działki nr: 700/8, 701/30, 719, 2182 , obręb Puszczykowo, arkusz 6.
            Powierzchnia terenu opracowania wynosi  5,7 ha .
            Projektowana funkcja terenu  - usługi sportu, turystyki,  kultury, szeroko dostępnej rekreacji, w tym:
-    kompleks urządzeń i boisk sportowych , np. boiska do piłki nożnej,  koszykówki, siatkówki  i inne,  korty tenisowe ,
-    zabudowa kubaturowa  wielofunkcyjna  o charakterze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym  z częścią gastronomiczną,
-    tereny rekreacyjne otwarte z urządzeniami niekubaturowymi wkomponowane  w istniejącą zieleń,
-    strefa parkingów obsługujących Centrum Miasta.
 
Całość powiązana kompozycyjnie i funkcjonalnie z terenem Centrum  handlowo-usługowego przy ul. Poznańskiej.
Termin wykonania koncepcji zagospodarowania  terenu w skali 1 : 500 wraz z wizualizacją przestrzenną  -  do 27.02.2009r.
 
Oferty z podaniem ceny za wykonanie zadania należy składać  w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie  w terminie do 16.01.2009r.
Do oferty  należy załączyć  zaświadczenie o przynależności  do izby urbanistów lub architektów.
 
Materiały dotyczące opracowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie pokój nr 2.
 
 
 
 
 
 

Prośba o złożenie oferty na odbiór odpadów komunalnychz budynków Urzędu Miasta w Puszczykowie.

                        Puszczykowo 23.12.2008 r.
 
znak pisma GK 7661/ 2 /2008
                                                                                                             
                                                                                                                                                                           
                Dotyczy: prośba o złożenie oferty na odbiór odpadów komunalnych (kod 20 03 01) z budynków Urzędu Miasta w Puszczykowie.
 
                Urząd Miejski w Puszczykowie prosi o złożenie oferty na odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w 2009 roku z budynków komunalnych Urzędu Miasta oraz ze wskazanych miejsc na terenie Miasta Puszczykowa w następujących ilościach:
 1. pojemniki 120 l                     20 szt.
 2. pojemniki 240 l                     20 szt.
 3. pojemniki 1100 l                   35 szt.
 4. niesegregowane odpady komunalne luzem, odbiór ze wskazanego miejsca 200 m3
W zakres zamawianej usługi wchodzi:
 1. dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów,
 2. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów o kodzie 20 03 01 z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie pojemników,
 3. utrzymanie w czystości i porządku pojemników (co najmniej dwa razy w ciągu roku mycie ich),
 4. utrzymanie w czystości i porządku terenu wokół pojemników w promieniu ok. 2 m,
                Do oferty należy załączyć:
1.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
2.    aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie Puszczykowa
 
                Oferty prosimy składać do dnia 9 stycznia 2009 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: motycki@puszczykowo.pl
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Remigiusz Motycki tel. (061) 89 83 729
                                                                                                                             

Obwieszczenie w spr.: stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GK/AZ/7625-6/2008 z dnia 11.12.2008, w którym odstąpiono od obowiązku spo

Puszczykowo, 11.12.2008r.
Znak: GK/AZ/7625-6/08
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GK/AZ/7625-6/08 z dnia 11.12.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz  z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Norwida w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 309, 336, 363, 374, 375 - obręb Niwka.
            Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 11.12.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
            Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, pok. nr 7
 
 
BURMISTRZ  MIASTA                              Puszczykowo, dnia 11.12.2008r
P U S Z C Z Y K O W A
 
Znak:  GK/AZ/7625-6/08
 
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (DzU. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w zw. z art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
 
 
 
 
postanawiam
 
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz  z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Norwida  w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 309, 336, 363, 374, 375 - obręb Niwka.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 16.10.2008 r. zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Roboczej w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 309, 336, 363, 374, 375 - obręb Niwka.
Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu określoną w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 ze zmianami).
Na podstawie art 51. ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu tego raportu.
Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638 - 101/08 z dnia 03.12.2008 r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią NS2 - 72 - 308/08 z dnia 26.12.2008 r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Jak wynika z wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu nawierzchni ulicy (jezdnia, chodnik i zjazdy do posesji) oraz budowie kanalizacji deszczowej i usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Inwestycja położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktualnie w ulicy znajduje się nawierzchnia gruntowa. Budowa ulicy nie spowoduje zwiększenia ruchu pojazdów oraz wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu w porównaniu ze stanem obecnym. Przedsięwzięcie nie wymaga wycinki drzew lub krzewów. Ścieki deszczowe z projektowanej kanalizacji zostaną odprowadzone do istniejącego kolektora. Po przeanalizowaniu programu inwestycji, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie, nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. Inwestycja może spowodować uciążliwości podczas trwania budowy, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie występuje potrzeba nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.
 
 
 
Pouczenie
 
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
 
Otrzymują:
1.    Wnioskodawca
2.    Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3.    Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
Do wiadomości:
1.    Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
           
 
 
Sporządziła: Aleksandra Żyżak, tel. 061 89 83 743
 
 
 
 
 

Obwieszczenie w spr.: stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GK/AZ/7625-8/2008 z dnia 10.12.2008, w którym odstąpiono od obowiązku spo

                                                                                        Puszczykowo, 10.12.2008r.
Znak: GK/AZ/7625-8/08
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GK/AZ/7625-8/08 z dnia 10.12.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz   z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Roboczej  w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 336/2, 336/3, 346, 363, 364, 420 - obręb Puszczykowo
            Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 10.12.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
            Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w 
 
Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,   
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo, pok. nr 7
 
 
 
 
BURMISTRZ  MIASTA                                  Puszczykowo, dnia 10.12.2008r
P U S Z C Z Y K O W A
 
Znak:  GK/AZ/7625-8/08
 
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (DzU.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w zw. z art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych             z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
 
postanawiam
 
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz   z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Roboczej w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 336/2, 336/3, 346, 363, 364, 420 - obręb Puszczykowo
 
Uzasadnienie
 
W dniu 16.10.2008 r. zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Roboczej w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 336/2, 336/3, 346, 363, 364, 420 - obręb Puszczykowo
Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu określoną w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 ze zmianami).
Na podstawie art 51. ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu tego raportu.
Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638 - 97/08 z dnia 03.12.2008 r. wyraził opinie, że dla tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią NS2 - 72 - 314/08 z dnia 28.12.2008 r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Jak wynika z wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu nawierzchni ulicy (jezdnia, chodnik i zjazdy do posesji) oraz budowie kanalizacji deszczowej i usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Inwestycja położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktualnie w ulicy znajduje się nawierzchnia gruntowa. Budowa ulicy nie spowoduje zwiększenia ruchu pojazdów oraz wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu w porównaniu ze stanem obecnym. Przedsięwzięcie nie wymaga wycinki drzew lub krzewów. Po przeanalizowaniu programu inwestycji, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie, nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. Inwestycja może spowodować uciążliwości podczas trwania budowy, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie występuje potrzeba nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.
  
 
Pouczenie
 
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
Otrzymują:
1.    Wnioskodawca
2.    Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3.    Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
Do wiadomości:
1.    Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
           
 
 
Sporządziła: Aleksandra Żyżak, tel. 061 89 83 743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową

                                                                                 Puszczykowo, 18.11.2008
Znak: GK/AZ/7625-6/2008     
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
         Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008, Nr 25, poz.150.) oraz  art. 49 KPA (Dz. U.             z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek p. Filipa Śledzińskiego, ul. Ajschylosa 23, 60-461 Poznań, działającego            w imieniu Miasta Puszczykowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz                          z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Norwida w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr  309, 336, 363, 374, 375 - obręb Niwka.
         W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową

                                                                                 Puszczykowo, 18.11.2008
Znak: GK/AZ/7625-7/2008     
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
         Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008, Nr 25, poz.150.) oraz  art. 49 KPA (Dz. U.             z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek p. Filipa Śledzińskiego, ul. Ajschylosa 23, 60-461 Poznań, działającego w imieniu Miasta Puszczykowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Jodłowej w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 283, 321, 336/1, 354, 369 - obręb Puszczykowo
         W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczow

                                                                                 Puszczykowo, 17.11.2008
Znak: GK/AZ/7625-8/2008     
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
         Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008, Nr 25, poz.150.) oraz  art. 49 KPA (Dz. U.             z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek p. Filipa Śledzińskiego, ul. Ajschylosa 23, 60-461 Poznań, działającego w imieniu Miasta Puszczykowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą w ulicy Roboczej w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 336/2, 336/3, 346, 364, 420 - obręb Puszczykowo
         W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Prośba o złożenie oferty cenowej na konserwację chodnika przy ul. Dworcowej w Puszczykowie.

                                                                                                       Puszczykowo 30.10.2008 r.
 
znak pisma GK/7040/76/08
                                                                                                             
                                                                                                                                                                           
                Dotyczy: prośba o złożenie oferty cenowej na konserwację chodnika w Puszczykowie
 
                Urząd Miejski w Puszczykowie prosi o złożenie oferty na wykonanie bieżącej konserwacji chodnika  przy ul. Dworcowej w Puszczykowie. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Przewidywany termin wykonania przedmiotowych prac: do 30 listopada 2008 roku.
                Zamawiający dysponuje nastepującym materiałem:    kostka brukowa betonowa - 288 m2, obrzeże trawnikowe betonowe - 100 mb.
                Zamawiający wymaga aby zaproponowane przez Państwa materiały spełniały wymogi stawiane przez polskie i europejskie normy, posiadały certyfikat  i deklaracje zgodności.
                Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany  kosztorys ofertowy
Do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 
                Oferty prosimy składać do dnia 06 listopada 2008 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie - kancelaria, ul. Podleśna 4 lub na adres e-mail: motycki@puszczykowo.pl
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Remigiusz Motycki tel. (061) 89 83 729
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Fiołkowej w Puszczykowie.

                                                                               Puszczykowo, 23.10.2008
Znak:  GP.AS. 7331-2-10/2008           
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz  art. 49 KPA (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek Pana Jana Pankiewicza,  występującego z upoważnienia Miasta Puszczykowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Fiołkowej w Puszczykowie, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1170, 884/12, obręb Niwka.
     W związku z tym  prosimy zainteresowane  strony o  ewentualne  zajęcie stanowiska  w powyższej sprawie  w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.
 
 
 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Kosińskiego w Puszczykowie od ul. Żupańskiego do ul.

                                                                               Puszczykowo, 21.10.2008
Znak:  GP.AS. 7331-2-8/2008            
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz  art. 49 KPA (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek Pana Jana Pankiewicza,  występującego z upoważnienia Miasta Puszczykowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Kosińskiego w Puszczykowie od ul. Żupańskiego do ul. Kasprowicza, na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1278, obręb Puszczykowo.
     W związku z tym  prosimy zainteresowane  strony o  ewentualne  zajęcie stanowiska  w powyższej sprawie  w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.
 
 
 

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkow

Puszczykowo, 3.10.2008r.
Znak: GK/AZ/7625-3/08
 
OBWIESZCZENIE
 
 Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GK/AZ/7625-3/08 z dnia 3.10.2008r., w którym nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o przy ul. Kraszewskiego 11
 
 
            Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GK/AZ/7625-3/08 z dnia 3.10.2008r., w którym nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o przy ul. Kraszewskiego 11 oraz określono zakres raportu.
            Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 3.10.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
            Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa   w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,  ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, pok. nr 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie Wojewody o wszczęciu postęp. admin. w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu

23.09.2008
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
 
SR.IV-2.66191-27/08
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 50 ze zm.)
Wojewoda Wielkopolski
 
 
ZAWIADAMIA
 
 
       strony poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział w Zielonej Górze z dnia 19.02.2008 r.,           w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, koncesja Kórnik - Środa Wlkp. nr 32/96/p na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego gminy: Kórnik, miasto Puszczykowo, Mosina, Środa Wlkp., Zaniemyśl, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Nekla, Miłosław, Września, Żerków.
 
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pok. 16, bud C, 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18
 
 
 
                                                                       Z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                     Grażyna Smolibowska - Hruszka
                                                                        Zastępca Dyrektora Wydziału
                                                                        Środowiska i Rolnictwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie lądowiska dla helikopterów na po

                                                                                 Puszczykowo, 10.07.2008
Znak: GK/AZ/7625-3/2008     
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
         Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2008, Nr 25, poz.150.) oraz  art. 49 KPA (Dz. U.     z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na  budowie lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" przy ul. Kraszewskiego 11 (działka nr 950/2) w Puszczykowie.
         W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.
 
 
 

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na modernizacji i rozbudowie lądowiska dla

                                                                                 Puszczykowo, 10.07.2008
Znak: GK/AZ/7625-2/2008     
 
 
OBWIESZCZENIE
o umorzeniu postępowania
 
 
         Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008, Nr 25, poz.150.) oraz  art. 49 KPA (Dz. U. z  2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo, zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na  modernizacji i rozbudowie lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" przy ul. Kraszewskiego 11 (działka nr 950/2) w Puszczykowie.
 
 
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GP.AS.7331-4-13/2007-2008 z dnia 8.07.2008 r. dla budowy ulicy Chrobrego i Kopernika

                                                                                     Puszczykowo, dnia 9.07.2008 r.
Znak: GP.AS.7331-4-13/2007-2008
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  
                Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że została wydana przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GP.AS.7331-4-13/2007-2008 z dnia 8.07.2008 r. dla budowy ulicy Chrobrego i Kopernika wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1369, 1371, 1345, 1344, 1346, 1350, 1385 - obręb Puszczykowo.
        Decyzja zostaje uznana za doręczoną po 14 dniach od dnia 9.07.2008r., który jest dniem jej publicznego ogłoszenia.
  Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza  Miasta Puszczykowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
Jednocześnie informujemy, że w/w decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, budynek A, pokój nr 2.
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na modernizacji i rozbudowie lądowiska dl

                                                                                 Puszczykowo, 27.05.2008
Znak: GK/AZ/7625-2/2008     
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
         Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2008, Nr 25, poz.150.) oraz  art. 49 KPA (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na  modernizacji i rozbudowie lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" przy ul. Kraszewskiego 11 (działka nr 950/2) w Puszczykwie.
         W związku z tym wyjaśniamy, że stronom postępowania przysługuje czynny udział na każdym jego etapie.
 
 
 

                                                                                             Puszczykowo, 8.02.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-10/2007-2008
 
 
OBWIESZCZENIE
  
             Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-10/2007-2008 z dnia 4.02.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Parkowej i Wydmowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1100 i 1120 - obręb Puszczykowo.
       Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 8.02.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
       Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
                                                                                            Puszczykowo, 4.02.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-10/2007-2008
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
        Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) w zw. z art. 123§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Parkowej i Wydmowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1100 i 1120 - obręb Puszczykowo.
 
Uzasadnienie
      Do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynął wniosek Pana Mariusza Kluczyk - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO - ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Miasta Puszczykowa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Parkowej i Wydmowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1100 i 1120 - obręb Puszczykowo.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573 ze zm.).
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638-202/07 z dnia 7.12.2007r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem NS2-72-6/08 z dnia 9.01.2008r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowana inwestycja polega na budowie nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje, chodnika i urządzeń odwadniających.
Ulice zlokalizowane są w obszarze o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i aktualnie posiadają nawierzchnię nieutwardzoną. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej. Po przeanalizowaniu programu inwestycji, stwierdza się, że nie wpłynie ona w znaczący sposób na środowisko.
Inwestycja może spowodować niewielkie uciążliwości wyłącznie w czasie budowy, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należało stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
         Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Jacek Nowak
(061)89-83-735
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3. Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
 
 
                                                                                              
 
                                                                                             
 

Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-11/2007-2008 z dnia 4.02.2008r., w którym

                                                                                              Puszczykowo, 8.02.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-11/2007-2008
  
OBWIESZCZENIE
 
  
             Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-11/2007-2008 z dnia 4.02.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Jarosławskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 694, 697, 705, 706, 707, 708 - obręb Puszczykowo Stare.
       Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 8.02.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
       Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
                                                                                              
 
                                                                                              Puszczykowo, 4.02.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-11/2007-2008
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
        Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) w zw. z art. 123§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Jarosławskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 694, 697, 705, 706, 707, 708 - obręb Puszczykowo Stare.
 
Uzasadnienie
      Do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynął wniosek Pana Mariusza Kluczyk - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO - ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Miasta Puszczykowa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Jarosławskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 694, 697, 705, 706, 707, 708 - obręb Puszczykowo Stare.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573 ze zm.).
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638-219/07 z dnia 21.12.2007r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem NS2-72-862/07 z dnia 7.01.2008r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowana inwestycja polega na budowie nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje, chodnika i urządzeń odwadniających. Ulica zlokalizowana jest w obszarze o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako ulica lokalna.
Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Po przeanalizowaniu programu inwestycji, stwierdza się, że budowa ulicy w istniejącym pasie drogowym, nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. Ponadto budowa ulicy poprawi płynność ruchu i ureguluje gospodarkę ściekami deszczowymi.
Przedsięwzięcie może spowodować uciążliwości podczas trwania budowy, które ustąpią wraz z zakończeniem prac.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należało stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
         Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Jacek Nowak
(061)89-83-735
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3. Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
 

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 733

                                                                                       Puszczykowo, 4.01.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-15/2007-2008
 
OBWIESZCZENIE
 
  
                    Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-15/2007-2008 z dnia 4.01.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1589/4, 1590, 1592, 1593 - obręb Puszczykowo.
       Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 4.01.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
       Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
                                                                                              Puszczykowo, 4.01.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-15/2007-2008
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
        Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) w zw. z art. 123§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1589/4, 1590, 1592, 1593 - obręb Puszczykowo.
 
Uzasadnienie
      W dniu 27.11.2007r. wpłynął wniosek Pana Mariusza Kluczyk - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO - ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Miasta Puszczykowa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1589/4, 1590, 1592, 1593 - obręb Puszczykowo.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573 ze zm.).
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638-208/07 z dnia 11.12.2007r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem NS2-72-830/07 z dnia 7.12.2007r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Ulica zlokalizowana jest głównie w obszarze o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i aktualnie posiada nawierzchnię nieutwardzoną.
Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji "środowiskowej" oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowana inwestycja polega na budowie nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje, chodnika i urządzeń odwadniających. Ma ona na celu poprawę nawierzchni dróg, stanowiących dojazdy i dojścia do posesji, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców oraz uregulowanie gospodarki ściekowej na tym terenie.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej. Po przeanalizowaniu programu inwestycji, stwierdza się, że nie wpłynie ona w znaczący sposób na środowisko.
Inwestycja może spowodować niewielkie uciążliwości wyłącznie w czasie budowy, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należało stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
         Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Jacek Nowak
(061)89-83-735
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3. Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
                                                                        
 
 
 
 

Obowieszczenie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-14/2007 z dnia 4.01.2008r., w którym odstąpiono od obowi

                                                                                       Puszczykowo, 4.01.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-14/2007-2008
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  
                    Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-14/2007 z dnia 4.01.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 902, 903, 907/4, 891/1, 891/3, 891/4 - obręb Puszczykowo.
       Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 4.01.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
       Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                          Puszczykowo, 4.01.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-14/2007
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
        Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) w zw. z art. 123§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 902, 903, 907/4, 891/1, 891/3, 891/4 - obręb Puszczykowo.
 
Uzasadnienie
      W dniu 27.11.2007r. wpłynął wniosek Pana Mariusza Kluczyk - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO - ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Miasta Puszczykowa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 902, 903, 907/4, 891/1, 891/3, 891/4 - obręb Puszczykowo.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573 ze zm.).
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638-206/07 z dnia 10.12.2007r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem NS2-72-834/07 z dnia 13.12.2007r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowana inwestycja polega na budowie nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje, chodnika i urządzeń odwadniających. Ulica zlokalizowana jest w obszarze o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i aktualnie posiada nawierzchnię nieutwardzoną.
Wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV o średnicy 250 mm długości ok. 180 m.
Zastosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne przyczynią się do ograniczenia emisji hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należało stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.
 
         Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
Sprawę prowadzi: Jacek Nowak
(061)89-83-735
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3. Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
 
 
 

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: GP.AS. 7331-4-12/2007 z dnia 03.01.2008r., w którym odstąpiono od obow

                                                                                       Puszczykowo, 03.01.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-12/2007
 
OBWIESZCZENIE
  
                    Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że zostało wydane przez Burmistrza  Miasta Puszczykowa postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak:  GP.AS. 7331-4-12/2007 z dnia 03.01.2008r., w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Magazynowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 915/4, 928, 907/2, 907/3, 915/7, 915/8, 915/6, 915/5, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 927/1 - obręb Puszczykowo.
       Postanowienie zostaje uznane za doręczone po 14 dniach od dnia 03.01.2008r., który jest dniem jego publicznego ogłoszenia.
       Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
                                                                                              Puszczykowo, 03.01.2008r.
Znak:  GP.AS. 7331-4-12/2007
 
Postanowienie
w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
        Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) w zw. z art. 123§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam
odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy ulicy Magazynowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 915/4, 928, 907/2, 907/3, 915/7, 915/8, 915/6, 915/5, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 927/1 - obręb Puszczykowo.
 
Uzasadnienie
      W dniu 27.11.2007r. wpłynął wniosek Pana Mariusza Kluczyk - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO - ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Miasta Puszczykowa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Magazynowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 915/4, 928, 907/2, 907/3, 915/7, 915/8, 915/6, 915/5, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 927/1 - obręb Puszczykowo.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573 ze zm.).
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organy opiniujące: Starosta Poznański postanowieniem WŚ.XIV.7638-215/07 z dnia 13.12.2007r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu, również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem NS-72-842/07 z dnia 11.12.2007r. stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
Jak wynika z wniosku o wydanie decyzji "środowiskowej" oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, planowana inwestycja polega na budowie nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje, chodnika i urządzeń odwadniających. Ulica zlokalizowana jest głównie w obszarze o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada nawierzchnię nieutwardzoną i ma charakter drogi dojazdowej. Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej. Budowa ulicy poprawi płynność ruchu i ureguluje gospodarkę ściekami deszczowymi. Inwestycja może spowodować niewielkie uciążliwości wyłącznie w czasie budowy, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należało stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
         Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
Sprawę prowadzi: Jacek Nowak
(061)89-83-735
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (obwieszczenie)
3. Urząd Miejski w Puszczykowie a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
2. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Jarosławskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na

                                                                               Puszczykowo, 2.01.2008
Znak:  GP.AS. 7331-4-11/2007 
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Jarosławskiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 694, 697, 705, 706, 707, 708 - obręb Puszczykowo Stare.
 
 
              Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - do dnia 31.01.2008r. 
 
 
Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika
 
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Chrobrego i Kopernika wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczyk

                                                                               Puszczykowo, 2.01.2008
Znak:  GP.AS. 7331-4-13/2007
       
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Chrobrego i Kopernika wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1369, 1371, 1345, 1344, 1346, 1350, 1385 - obręb Puszczykowo.
 
 
              Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - do dnia 31.01.2008r. 
 
 
Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika
 
 

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscow

                                                                               Puszczykowo, 27.12.2007

Znak:  GP.AS. 7331-4-14/2007

           

      OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 902, 903, 907/4, 891/1, 891/3, 891/4 - obręb Puszczykowo.

 

 

              Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – do dnia 25.01.2008r. 

 

 

Otrzymują:

Strony postępowania wg rozdzielnika

 

 

Obowieszczenie w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Cienistej w Puszczykowie, na terenie nier

                                                                               Puszczykowo, 21.12.2007
Znak: GP.AS.7331-4-9/2007            
     
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Cienistej w Puszczykowie, na terenie nieruchomości obejmującej działki 602, 283, 419/2, 419/1, 603, obręb Puszczykowo.
 
 
              Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - do dnia 25.01.2008r. 
 
 
Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika
 
 

Obwieszczenie w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Lipowej (działki nr 91, 99, 95, 133, 158/1

                                                                               Puszczykowo, 21.12.2007
Znak: GP.AS.7331-4-7/2007     
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Lipowej (działki nr 91, 99, 95, 133, 158/10, 105, 106, obręb Puszczykowo), ulicy Owocowej (139, 140, 147, 264/1, 264/2, 268, obręb Puszczykowo) oraz ulicy Źródlanej (działki nr 252, 251/4, 276, 277, 71, 70, obręb Puszczykowo), położonych w Puszczykowie.
 
 
              Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - do dnia 25.01.2008r. 
 
 
Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika
 
 

Obwieszczenie w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Różanej (działki nr 232, 181/5, 186, 158/4

                                                                               Puszczykowo, 21.12.2007
Znak: GP.AS.7331-4-8/2007     
     
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Różanej (działki nr 232, 181/5, 186, 158/4, obręb Puszczykowo) oraz ulicy Jasnej (działki nr 284, 285, 159, obręb Puszczykowo), położonych w Puszczykowie.
 
 
              Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Urząd Miejski w Puszczykowie zawiadamia strony postępowania, że z uwagi na brak wymaganych opinii organów opiniujących, przedłuża się termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - do dnia 25.01.2008r. 
 
 
Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Chrobrego i Kopernika wraz z odwodnienie

                                                                                              Puszczykowo, 7.12.2007
Znak:  GP.AS. 7331-4-13/2007
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
              Zgodnie z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.)) oraz  art. 49 KPA (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Miejski w Puszczykowie informuje, że na wniosek Pana Mariusza Kluczyk - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO - ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Miasta Puszczykowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy ulicy Chrobrego i Kopernika wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1369, 1371, 1345, 1344, 1346, 1350, 1385 - obręb Puszczykowo.
       W związku z tym  prosimy zainteresowane  strony o  ewentualne  zajęcie stanowiska  w powyższej sprawie  w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.