Informacja - świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka

 Świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka
 
 
1.    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości: 1000,00 zł. -
       przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
   
       Zapomoga  przysługuje:
  1. matce
  2. ojcu lub
  3. opiekunowi prawnemu dziecka
 
Pisemny wniosek o zapomogę można złożyć w naszym mieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wysokiej 1 w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia)
wraz z następującymi dokumentami:
 
  1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
  3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została pobrana jednorazowa zapomoga               z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).
 
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych gwarantująca przyznanie jednorazowej zapomogi wchodzi w życie 9 lutego 2006 r., a więc zapomoga przysługiwać będzie rodzicom dzieci urodzonych od dnia 9 listopada 2005 r., jeżeli oczywiście złożą wniosek w tut. Ośrodku najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 
 
  1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - uzależniony jest od
dochodu rodziny i prawa do zasiłku rodzinnego ( dochód netto uzyskany w 2004r.
przez członków rodziny nie przekracza 504,00 zł. netto miesięcznie na osobę albo 583,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym ).
      
  Świadczenia rodzinne wolne są od podatku dochodowego.

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE.

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE.
 
Od 1 maja 2004 r. weszły w życie zmiany w systemie pomocy rodzinie. W nowym systemie zmieniły się zasady i kryteria przyznawania świadczeń, ich rodzaje oraz podmioty, które je wypłacają. Zamiast szeregu różnych, niezależnych od siebie świadczeń jest wypłacany tylko jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Od 1 maja br. do zasiłku rodzinnego będzie miała prawo każda rodzina, której miesięczny dochód na osobę w 2002r nie przekroczył 504zł netto (lub 583zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).
 
Podstawa do ustalenia wysokości dochodu będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2002roku.
Do zasiłku rodzinnego przysługiwać będą dodatki:
-    Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego będzie wypłacany przez okres dwóch lat (trzech jeżeli urodzi się więcej niż jedno dziecko lub sześciu w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Wysokość tego dodatku to 400zł miesięcznie.
-    Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy alimenty były zasądzone i są wypłacane czy nie. Jedynym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku - 170zł na dziecko (250zł jeżeli jest dzieckiem niepełnosprawnym).
-    Dodatek z tyt. urodzenia dziecka - jednorazowy dodatek w wysokości 500zł na każde urodzone dziecko.
-    Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - jeżeli ojciec lub matka stracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400zł. Będzie on wypłacany maksymalnie przez 3 lata nie dłużej jednak niż do momentu, gdy dziecko skończy 7 lat.
-    Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wyniesie on 50zł na dziecko do 5 lat oraz 70zł na dziecko uczące się w wieku 6-24 lat.
-    Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - będzie wypłacany raz w roku, we wrześniu w wysokości 90zł na każde dziecko od 1-szej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
-    Dodatek z tyt. nauki dziecka poza miejscem zamieszkania wyniesie 80zł miesięcznie (od września do czerwca), jeżeli dziecko uczy się i mieszka poza miejscem zamieszkania (w bursie, internacie, na stancji). Jeżeli natomiast tylko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości - dodatek wyniesie 40zł.
 
Poza dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacane będzie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420zł, które zastąpi zasiłek stały z pomocy społecznej, przysługujący osobie rezygnującej z pracy w celu wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
 
Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144zł miesięcznie przysługiwał będzie niepełnosprawnemu dziecku lub osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny otrzymają również osoby powyżej 75 roku życia - bez względu na stan zdrowia.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości osiąganych dochodów.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:
-    uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
-    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci,
-    orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
-    zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
-    zaświadczenie o dochodach.
 
Gmina przyznaje wszystkie przysługujące danej rodzinie świadczenia, jeśli wnioskodawcą jest osoba, do której odnosi się co najmniej jeden z niżej wymienionych punktów:
1.    ubiega się o świadczenia pielęgnacyjne,
2.    ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt.
-    opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
-    samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
-    samotnego wychowywania dziecka.
3.    jest osobą bezrobotną,
4.    pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
5.    do 30 kwietnia 2004r pobierała zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny z ośrodków pomocy społecznej,
6.    jest zatrudniona lub wykonuje prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 marca 2004r nie więcej niż 4 pracowników,
7.    pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
8.    jest posłem, senatorem,
9.    ma ustalone po 30 kwietnia prawo do emerytury lub renty z tyt. niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego.
 
Wszystkie dodatkowe informacje oraz wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami można uzyskać w tut. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który będzie powyższe świadczenia realizował.
 
Przypominamy adres MOPS-u: ul. Wysoka 1 (stary budynek szkoły podstawowej)
                                                   tel. 819 46 48 lub 819 45 80