Procedura przyznawania świadczeń pomocy społecznej

Procedura przyznawania świadczeń.

 

 

 

Procedura przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
 
1.  Warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej:
 
a) należy złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją* w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie;
- wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu,
- wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
 
*o rodzaju wymaganej dokumentacji informuje pracownik socjalny, w zależności od rodzaju świadczenia o jakie występuje wnioskodawca.
 
b) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobom samotnie wychowującym dzieci, gdy dochód na osobę nie przekracza kwoty  461 zł netto,
- rodzinie której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł netto.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom, które nie spełniają powyższego kryterium dochodowego, może być przyznana pomoc pieniężna  lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych  ustawie o pomocy społecznej.       
 
c) Osoby lub rodziny korzystające z pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szczególnie prawnego i psychologicznego nie muszą spełniać kryterium dochodowego.
 
2. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej podejmuje kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzje są wydawane w formie pisemnej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego).
 
3. W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na zbieranie niezbędnych danych osobowych (w zakresie ustalonym przepisami ustawy) kierownik Ośrodka może wydać decyzję odmawiającą przyznanie pomocy.
 
4. Osoba (strona) niezadowolona z wydanej decyzji może się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem kierownika  Ośrodka, w terminie 14 dni od jej doręczenia.