Informacja o realizacji projektu - Poprawa dostepu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Komunikat: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. 

Celem aktualnej - II edycji, jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja projektu będzie polegała na:·       

-utrzymaniu 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie 1 nowego etatu,· -utrzymaniu 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,·-utrzymaniu 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,·-angażu 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych,·-przeprowadzeniu szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego,· -przeprowadzeniu min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,·-utrzymaniu usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej rodziny wspierającej,· -zrealizowaniu usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (m.in. wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień, itp.).

Instytucje zaangażowane w realizację projektu partnerskiego:·Miasto Poznań - Partner Wiodący· Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku·  Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu· Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie· Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach· Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie· Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej· Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy· Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach· Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu· Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie· Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym· Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia projektu. Każdy Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej. Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.