Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie, mający siedzibę w Puszczykowie, przy ul. Wysokiej 1.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

 

 

 

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych

 

Administrator Danych Osobowych – ADO (nazwa, siedziba)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie

ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo

 

 

 

LP.

Nazwa zbioru danych osobowych

 

Przedstawiciel ADO

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie (nazwa, siedziba, podstawa, data)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru

Cel

przetwarzania

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Odbiorcy danych, którym dane mogą być przekazywane

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pomoc społeczna

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, imiona rodziców, dane majątkowe, sytuacja rodzinna, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, niepełnosprawność, adres, sytuacja mieszkaniowa, telefon, stan zdrowia, nałogi

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, PESEL, adres, sytuacja mieszkaniowa, sytuacja zdrowotna, sytuacja majątkowa, sytuacja rodzinna, formy przemocy, sytuacja dzieci, uzależnienie

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Świadczenia rodzinne

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, adres, data urodzenia, PESEL, imiona rodziców, dane majątkowe, sytuacja rodzinna, niepełnosprawność

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Fundusz alimentacyjny

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dni 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, dane majątkowe, sytuacja rodzinna, sytuacja zdrowotna, adres, niepełnosprawność

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Dodatki mieszkaniowe

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres, miejsce pracy, informacje o dochodach, dane majątkowe, sytuacja rodzinna

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Ewidencja akt osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Pracownicy ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, stan cywilny, liczba dzieci, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, PIT, nr konta, zarobki, dane majątkowe, karalność, nieobecność w pracy, staż pracy, uzyskane kwalifikacje, orzeczenia lekarskie, dokumentacja ubezpieczeniowa

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Ewidencja klientów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, adres, uzależnienie, sytuacja zdrowotna

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, nazwisko rodowe, data urodzenia, PESEL, adres, dane ubezpieczeniowe, stan zdrowia, niepełnosprawność

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Piecza zastępcza - asystent rodziny

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, stan zdrowia, nałogi, karalność

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Program 500+

Wpis: 6.10.2015

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, niepełnosprawność, informacje majątkowe, liczba dzieci

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  1.  

Karta Dużej Rodziny

Wpis: 22.07.2016

Aktualizacja: brak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Klienci ośrodka, osoby fizyczne

Imiona i nazwiska, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, liczba dzieci

Od osób, których dotyczą

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – Katarzyna Szykulska Tel: 61 898 37 37 E-mail: um@puszczykowo.pl