2019

Bilans jednostki budżetowej MOPS

Rachunek zysków i strat jednostki MOPS

Zestawienie zmian w funduszu jednostki MOPS

Informacja dodatkowa MOPS