Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka.

 

 

 

 Zadania Ośrodka:
 
1. Ośrodek zajmuje się zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych w szczególności z powodu:
-    ubóstwa,
-    sieroctwa,
-    bezdomności,
-    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-    bezrobocia,
-    niepełnosprawności,
-    długotrwałej choroby,
-    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
-    alkoholizmu lub narkomanii,
-    trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
-    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
2.  Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, w ramach środków przyznanych na ich wykonanie przez Radę Miasta.
 
3.  Ośrodek realizuje również inne zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające
 z uzasadnionych potrzeb Miasta, które wykonywane są, m. in. poprzez organizacyjnie wyodrębnione działy Ośrodka, a w szczególności:
-   Świetlice Socjoterapeutyczne,
-   Klub Seniora,
-   Pracownię Psychologiczno-Terapeutyczną,
-   Klub Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.