Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PUSZCZYKOWIE

  Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.


 Dokumenty wewnętrzne

 • Statut Szkoły
 • Umowa między uczniem, nauczycielem a rodzicem w kwestii kształtowania pożądanych postaw uczniów.

 

Stosowane strategie

 • edukacyjne - ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacji , rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia),
 • informacyjne - ich celem jest dostarczanie niezbędnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienia dokonywania racjonalnego wyboru,
 • sytuacyjne - ich celem jest symulowanie lub wykorzystywanie już istniejących okoliczności, przypadków w celu kształtowania empatii, wzbudzenia odpowiednich emocji, lub też skłaniania uczniów do refleksji.
 • dysonansu - stworzenie sytuacji służącej temu, by uczeń uświadomił so­bie istnienie w jego własnym systemie wartości wewnętrznej niezgodności, z której dotąd nie zdawał sobie sprawy. Należy umożliwić wychowankowi konfrontację ze sposobem myślenia
  i wartościowania (jednostki lub grupy osób) pozostającym w sprzeczności z jego własnym. Następstwem tego procesu może być zmiana postawy wychowanka spowodowana dążeniem do redukcji rozdźwięku w systemie wartości.
 • świadectwa - identyfikacja z wartościami osoby znaczącej, która jest ich nośnikiem. Dzięki tej strategii wychowawca jako osoba znacząca pomaga wychowanko­wi w rozwoju aksjologicznym przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami.
 • stymulacji - zindywidualizowanie i ukonkretnienie wartości, na któ­re wychowanek jest już wrażliwy. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie wychowanka w urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości przez ukazywanie kierunków postępowania, towarzyszeniu mu w tym „aksjologicznym trudzie", animowanie do podejmo­wania wzmożonego wysiłku.

 

Cele

 • Cel ogólny:
  • integralny i wszechstronny rozwój uczniów
 • Cele szczegółowe:
  • udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia
  • kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego
  • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zapobiegające nałogom i zachowaniom ryzykownym
  • integracja uczniów i doskonalenie relacji koleżeńskich
  • minimalizowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów
  • wspieranie harmonijnego rozwój moralnego, biologicznego i poznawczo - emocjonalnego

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne oraz ich realizacja

Treści wychowawczo-profilaktyczne oraz ich realizacja w klasach 0-VIII szkoły podstawowej

Obszar 1. Zdrowie - edukacja zdrowotna

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia
 • zapoznanie z zasadami zdrowego , racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej
 • Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo -skutkowego
 • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin
 • Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki
 • realizacja zadań Szkoły Promującej Zdrowie;
 • kontynuowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych m.in.:

Obchody Światowego Dnia Ziemi,

Akcje ekologiczne, np. Sprzątanie świata,

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szklanka mleka" oraz „Warzywa i owoce w szkole";

Kontynuowanie obchodów Dnia Sportu;

Tydzień profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z pierwszej pomocy

 • Warsztaty oraz lekcje wychowawcze z zakresu radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami oraz w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zajęcia rozwijające samoświadomość oraz poczucie własnej wartości
 • Zajęcia dotyczące motywacji oraz zdrowej rywalizacji
 • Udział w projekcie Domowi Detektywi dla klas IV i V (włączanie w działania programów rodziców uczniów)
 • Realizacja zadań przez nauczycieli i wychowawców w ramach podstawy programowej podczas zajęć szkolnych oraz wycieczek klasowych;
 • realizacja zajęć dotyczących zdrowego stylu życia
 • Spotkania z rodzicami
 • Pogadanki profilaktyczne dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli

Przez cały rok szkolny oraz zgodnie z harmonogramem poszczególnych wydarzeń

 

Obszar 2. Relacje - kształtowanie postaw społecznych

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej
 • Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju
 • Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów
 • Lekcje oraz warsztaty psychoedukacyjne z zakresu m.in. : komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności
 • Stwarzanie możliwości ćwiczenia i prezentowania umiejętności społecznych podczas pracy w parach i grupach
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz postaw społecznych podczas zajęć lekcyjnych i realizacji podstawy programowej
 • Wolontariat szkolny „Otwarta Dłoń"
 • Pomoc koleżeńska
 • Stosowanie wzmocnień pozytywnych wobec uczniów
 • Zajęcia integracyjne
 • Spotkania z rodzicami
 • Pogadanki profilaktyczne dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli

Przez cały rok szkolny oraz zgodnie z harmonogramem poszczególnych wydarzeń

 

Obszar 3. Kultura - wartości, normy, wzory zachowań

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

 • Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji
 • Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
 • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
 • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.
 • Lekcje dotyczące tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka
 • Lekcje dotyczące odbioru dzieł sztuki i zachowania w takich miejscach jak muzea czy galerie
 • Wycieczki do muzeów, galerii oraz innych miejsc związanych z kulturą i sztuką
 • Realizacja projektów oraz akcji upowszechniających czytelnictwo oraz kształtujących wrażliwość na sztukę
 • Warsztaty oraz lekcje z zakresu psychoedukacji, dotyczące między innymi autoprezentacji, pracy w grupach, rozpoznawania i wyrażania emocji, samooceny,
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania uczniów

Przez cały rok szkolny oraz zgodnie z harmonogramem poszczególnych wydarzeń

 

Obszar 4. Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
 • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.
 • lekcje oraz warsztaty o tematyce dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 • Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego korzystania z nowych technologii
 • Spotkania z policją, strażą miejską i strażą pożarną
 • Spotkania z rodzicami
 • Pogadanki profilaktyczne dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli

 

Przez cały rok szkolny oraz zgodnie z harmonogramem poszczególnych wydarzeń

 

Ewaluacja

Cele ewaluacji

 • Kontrola realizacji programu
 • Rozwój wiedzy o programie
 • Rozwiązywanie problemów powstających w trakcie jego realizacji

Elementy programu podlegające ocenie

 • Zasoby używane w trakcie realizacji programu
 • Zastosowane strategie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych
 • Osiągnięte wyniki bezpośrednie w sferze postaw i zachowań uczniów
 • Wyniki odroczone, czyli zmiany obserwowane w funkcjonowaniu uczniów w co najmniej rok po zrealizowaniu programu

Podstawa dla formułowania ocen realizacji programu

 • Sprawozdania
 • Analizy i dane statystyczne
 • Zapisy w dokumentacji, programy, scenariusze
 • Badania ankietowe
 • Opinie wnioski
 • Obserwacje, hospitacje