OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Tulipanowej

Puszczykowo, 20.05.2020r. 

GP.6733.1.3.2020.AS    

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293) oraz art. 49 KPA (Dz. U. z 2020r, poz. 256), informuję, że na wniosek Miasta Puszczykowa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Brzozowskiego złożony w dniu 13.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Tulipanowej w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, na terenie działek nr ewidencyjny 888/1, 889/3, 981/3, 985/3, 989/6, 887, obręb Niwka, gmina Puszczykowo, ulica Tulipanowa.  Zgodnie z art. 10 § 1 KPA (Dz. U. z 2020r, poz. 256) strony postępowania mają prawo do udziału we wszystkich czynnościach niniejszego postępowania, w tym do zapoznania się ze złożonym wnioskiem i zgłaszania uwag. Proszę o składanie ewentualnych uwag w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.    

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA