OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmen

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie  dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 - część A.  

      Na podstawie art.  17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 741 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020r. zmienionej uchwałą Nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie  dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.01.2022r. do 28.02.2022r, w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.02.2022r. o godz. 15:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4  (pokój nr 13) oraz jednocześnie online za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na platformie ZOOM.

W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 13:00 dnia  16.02.2022r. na adres e-mail: um@puszczykowo.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 2373 ze zm.) informuję, że  z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu  Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022r.

         

                                                                                          BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

   

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Puszczykowa ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, zwany dalej Administratorem.

2.    Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.  Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5.    Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa http://www.bip3.wokiss.pl/puszczykowo/ w zakładce Przetwarzanie danych osobowych