2016

Maly grant w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta Puszczykowo informuje, że w dniu 2 listopada br., na okres siedmiu dni - zgodnie z art. 19a ust. 3 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Puszczykowa, ofertę Stowarzyszenia Puszczykowo - Chateaugiron na wykonanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. „Koncert Morgan Touzé".

 

Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać na adres:

gci@puszczykowo.pl do dnia 14.11.2016 r.

 

<Oferta>

<Ogłoszenie>

<KRS>

<Informacja>

Lista wiadomości