Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 26/2007/V w sprawieuchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie zarzutów i p

Uchwała Nr 26/2007/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie:  uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie zarzutów i protestów podejmowanych dla tego terenu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717, Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się w części uchwałę Nr 116/2000/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.04.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w Puszczykowie przy ul. Wspólnej oraz południową część miasta, z wyjątkiem:
obszaru objętego uchwałą  Nr 118/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7.09.2004 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta   - Niwka - strefa I.
 
§ 2
Uchyla się uchwałę Nr 136/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19.10.2004 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Arlety Palmowskiej i Pana Ryszarda Grzędy wniesionego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka.
 
§ 3
Uchyla się uchwałę Nr 184/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6.12.2005 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Puszczykowie w południowej części miasta - Niwka część II.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Prace nad sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Puszczykowie w południowej części miasta, prowadzone na podstawie uchwały Nr 116/2000/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.04.2000 r., osiągnęły przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. przed 11 lipca 2003 r.) etap zawiadomienia o ponownym (drugim) wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu - dzięki czemu można było je kontynuować według dotychczasowej procedury.
W okresie 14 dni po kolejnym - trzecim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu  wpłynęły 2 zarzuty. Zarządzeniem Nr 29/04/IV Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2004 r. postanowiono rozdzielić obszar opracowania  projektu planu na strefę I, dla której nie wpłynęły żadne protesty ani zarzuty i strefę II objętą dwoma zarzutami oraz prowadzić dalszą procedurę planistyczną  dla obu stref w oddzielnych etapach.
Dla strefy I - Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę  Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.
Dla strefy II - Rada Miasta podjęła uchwałę Nr 136/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19.10.2004 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu pani Arlety Palmowskiej i pana Ryszarda Grzędy wniesionego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa, obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka - polegającą na  odrzuceniu zarzutu w całości.
Burmistrz Miasta Puszczykowa kontynuował prace nad projektem planu dla strefy II, ponownie  (po raz czwarty) wyłożył projekt planu do publicznego wglądu.
W związku z kolejnymi  protestami  wniesionymi  do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Puszczykowie  w południowej części miasta - Niwka część II  - Rada Miasta podjęła uchwałę Nr 184/05/IV z dnia 6.12.2005 r. w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do wyłożonego  do publicznego wglądu projektu planu - Niwka część II  - odrzucając protesty i podtrzymując ustalenia  projektu planu.
Rozpatrując wszystkie nie uwzględnione przez Burmistrza Miasta Puszczykowa protesty złożone do projektu przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miasta Puszczykowa stała na stanowisku, że obszar ten w rzeczywistości otoczony jest ze wszystkich stron sąsiadującymi z nim terenami o ustalonym już przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tutaj funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji jako kontynuacja  dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.
Wprowadzenie dla tego terenu zapisu o rozszerzonej funkcji w zapisie "...nieuciążliwej działalności gospodarczej..." byłoby niezgodne z dotychczas ukształtowanym sposobem zagospodarowania oraz kierunkiem zagospodarowania wyznaczonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego  - Rada Miasta Puszczykowa uznała, iż wniesione do przedmiotowego projektu planu protesty mieszkańców nie mogą być uwzględnione i protesty te odrzuciła.
Dalsze sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Niwki - strefy II - w starej procedurze nie jest celowe ze względu na trudności w znalezieniu optymalnego rozwiązania w zakresie wyznaczenia sposobu zagospodarowania terenu.
Kontynuacja prac nad planem wymagałaby wprowadzenia zmian związanych z uwzględnieniem części protestów przed ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, co  nie gwarantuje szybkiego uchwalenia planu.
Propozycja uchylenia powyższych uchwał uzyskała pozytywną opinię Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Puszczykowa.
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
 
 
Lista wiadomości