Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 37/07/V z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Puszczykowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 
UCHWAŁA   Nr 37/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie:  upoważnienia  Burmistrza  Miasta Puszczykowa  do zaciągnięcia  zobowiązania wekslowego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 .zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puszczykowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
2. Wysokość sumy, do której Burmistrz  może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie ustala się na 284.998,00 .
 
§ 2.
Zobowiązanie zaciągnięte na podstawie niniejszego upoważnienia pokryte zostanie z dochodów własnych.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
W związku z wystąpieniem przez Miasto Puszczykowo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 1999 roku, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na umorzenie 10% wypłaconej kwoty (284.998,00 ) pod warunkiem przekazania umorzonej kwoty na przedsięwzięcie ekologiczne. Warunek ten ma charakter rozwiązujący i jego niespełnienie przez Miasto skutkuje cofnięciem zgody i obowiązkiem spłaty umorzonej części pożyczki. Celem zabezpieczenia realizacji warunków umowy umorzeniowej Miasto zobowiązane będzie wystawić  weksel in blanco o wartości równej  kwocie umorzenia. Zaciągnięcie zobowiązania wekslowego należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy dlatego niezbędne jest upoważnienie Burmistrza do tej czynności z określeniem wysokości  sumy, do jakiej zobowiązanie może być zaciągnięte.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości