Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 27/07/V z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki

Uchwała  Nr 27/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia  11  kwietnia 2007 r.
 
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka  Stara / Jaskółcza.
 
 
          Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz. U.  2003 r. nr 80 z poz.717 zmiany: 2004 r. nr 6 poz. 41, 2004 r. nr 141 poz. 1492, 2005 r. nr 113 poz. 954, 2005 r. nr 130 poz. 1087, 2006 r. nr 45 poz. 319, 2006 r. nr 225 poz. 1635 oraz art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ul. Niwka Stara / Jaskółcza,  obręb Niwka, arkusz 11 - według oznaczenia w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2
Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia  art.15 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3
Celem sporządzenia planu jest rewizja dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka - strefa I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004  z uwzględnieniem zapisów studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  zgodnie z w/wym. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa rejon ul. Niwka Stara i Jaskółczej oznaczony jest symbolem U/M co oznacza zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach oraz zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości