Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 20/07/V z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie: odmowy wygaszenia mandatu Przewodniczącego Rady Miasta, pana Marka Błajeckiego

 
 
Uchwała nr 20/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21.02.2007 r.
 
 
w sprawie: odmowy wygaszenia mandatu Przewodniczącego Rady Miasta, pana Marka Błajeckiego.
 
Na podstawie  art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
Po przeanalizowaniu okoliczności spóźnionego przekazania do rąk Wojewody Wielkopolskiego oświadczenia majątkowego przez pana radnego Marka Błajeckiego, Rada Miasta Puszczykowa nie znajduje podstaw do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu, o co wnioskuje Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 18 stycznia 2007r. nr NK. V‑1.0046‑54/07.
 
Uzasadnienie:
 
W świetle wyjaśnień radnego pana Marka Błajeckiego termin wymagany postanowieniem art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) złożenia oświadczenia majątkowego przypadał na 30 dni od złożenia ślubowania - tym samym deklaracja powinna być złożona do dnia 27 grudnia 2006r. Radny Marek Błajecki złożył oświadczenie w dniu 8 grudnia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie. Przez niedopatrzenie pracownika urzędu dokument ten nie został przekazany w terminie do rąk Wojewody Wielkopolskiego. W świetle postanowień art. 65 § 2 KPA pismo złożone w niewłaściwym urzędzie winno być niezwłocznie przekazane właściwemu organowi, przy czym za datę wpływu uznaje się datę faktycznego złożenia dokumentu. Tak więc w przypadku pana radnego Marka Błajeckiego nie miało miejsce opóźnienie złożenia deklaracji, które mogłoby skutkować wygaśnięciem mandatu, o które wnioskuje w swym piśmie Wojewoda Wielkopolski.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiocie odmowy wygaszenia mandatu jest uzasadnione.
Lista wiadomości