Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 15/07/V z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk

 
 
UCHWAŁA NR 15/07/V
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 10 stycznia 2007 r.
 
w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na rok 2007.
 
Na podstawie art. 18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U, z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póź. zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze.zm.) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się "Program współpracy miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na rok 2007, który to program stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, gminy zobowiązane są do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zakres programu i przewidziane w nim zasady zgodne są z celami powyższej ustawy.
 
 
 
 
Lista wiadomości