Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 16/07/V z dnia 31.01.2007 r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

 
Uchwała nr 16/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 31.01.2007r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2007.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128) oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231,  Dz. U. 2002r. nr 167 poz.1372, Dz. U. 2001 r. nr 128 poz.1401, Dz. U. 2003r. nr 80 poz. 719, Dz. U. 2003r. nr 122 poz. 1143,  Dz. U .2004 r. nr 29 poz.257,  Dz. U. 2004 r. nr 99 poz. 1001, Dz. U. 2004 r. nr152 poz.1597,  Dz. U. 2004 r. nr 273 poz.2703, Dz. U. 2005 r. nr 23 poz.186 Dz. U. 2005 r. nr 132 poz.1110,  Dz. U. 2005 r. nr 155 poz.1298,  Dz. U. 2005 r. nr 179 poz. 1485, Dz. U. 2006 r. nr 170 poz. 1217, Dz. U. 2006 r. nr171 poz.1225,  Dz. U. 2006 r. nr 220 poz. 1600) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
                                                 
§ 1 .
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2007 w następującym brzmieniu:
 
Cel programu
 
Celem programu jest rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych i nadużywania innych środków zmieniających świadomość na terenie miasta oraz potrzeb lokalnego środowiska
w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów oraz zapobieganie powstawaniu nowych.
 
Diagnoza problemu na terenie miasta Puszczykowa
(dane wg Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 
- ok. 2% społeczności lokalnej to osoby uzależnione,
 
- ok. 4% to osoby dorosłe współuzależnione (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo),
 
- ok. 4% to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików,
 
- ok. 5-7% to osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu.
 
Z powyższych danych wynika, że problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą znacznej grupy mieszkańców naszego miasta.
 
Źródła i zasady finansowania
 
Program finansowany będzie w ramach środków własnych budżetu miasta pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podstawą finansowania zadań będą założenia zawarte w przyjętym i zaakceptowanym przez Radę Miasta niniejszym Programie.
 
Zadania Programu
 
1. Kontynuacja rozpoznawania i ustalania wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej           
    i Policją  osób i rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.
 
2. Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu 
    sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
    rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
    dla dzieci i młodzieży:
 
ˇ    prowadzenie bieżącej profilaktyki na terenie placówek oświatowych (psycholog, wychowawca),
ˇ    przeprowadzanie szkoleń dot. uzależnień dla rodziców uczniów,
ˇ    udział szkół w organizowanych akcjach profilaktycznych (np. ogólnopolska kampania  
       "Zachowaj Trzeźwy Umysł", program "Tak, dla sportu - nie, dla używek ),
ˇ    prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozumianych jako element szerszego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami (zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęcia sportowe),
ˇ    dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 
4. Opiniowanie wniosków  o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych
    z uchwałami Rady Miasta dotyczącymi zasad usytuowania miejsc i limitu sprzedaży alkoholu.
 
5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:
 
ˇ    działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
ˇ    tworzenie grup terapeutycznych i praca z nimi,
ˇ    współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego,
ˇ    współpraca z miejscowymi Klubami AA.
 
6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
    psychospołecznej i prawnej.
 
7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
 
ˇ    udzielanie porad prawnych i pomoc psychologiczna ,
ˇ    współpraca pracowników socjalnych MOPS i Policji (wspólne wizyty pracowników socjalnych i policji w wytypowanych rodzinach).
ˇ     realizacja procedury "Niebieskich Kart".
 
8. Szkolenie zainteresowanych pracowników (pracownicy socjalni, nauczyciele, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych) w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.
 
9.  Bieżące działania związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na
     leczenie:
 
ˇ    rozmowy informująco-motywujące,
ˇ    zbieranie informacji dotyczących osób uzależnionych (wywiady środowiskowe                   i policyjne),
ˇ    diagnozowanie osób kierowanych na leczenie,
ˇ    kierowanie na badania do biegłego sądowego celem wydania opinii dot. stopnia uzależnienia,
ˇ    kompletowanie dokumentacji o osobach uzależnionych,
ˇ    kierowanie w uzasadnionych przypadkach wniosków do Sądu o wydanie postanowienia dot. leczenia przymusowego.
 
10. Współpraca z lokalną prasą w celu edukacji i przedstawiania sposobów
       zapobiegania zagrożeniom związanych z uzależnieniami.
 
11. Zarządzanie miejskimi środkami finansowymi na realizację zadań,                                                    
      a w szczególności:
 
ˇ    finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
ˇ    finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych,
ˇ    pokrywanie kosztów pobytu dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem na wakacjach letnich i zimowych, a w szczególności na obozach socjoterapeutycznych,
ˇ    opłacanie programów profilaktycznych,
ˇ    finansowanie działalności Punktu Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
ˇ    opłacanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób zajmujących się problemami uzależnień,
ˇ    opłacanie biegłych sądowych za wydawanie opinii dot. stopnia uzależnienia,
ˇ    finansowanie w uzasadnionych sytuacjach pomocy rzeczowej dla rodzin alkoholików
      (np. pomoc żywnościowa, finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, itp.),
ˇ    ewentualne pokrywanie kosztów pobytu osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do centrów integracji społecznej,
ˇ    pokrywanie innych kosztów związanych z prowadzoną profilaktyką.
 
12.    Wynagradzanie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
       Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               
       za udział w posiedzeniach Komisji i prace związane z realizacją niniejszego Programu        
       ustala się w wysokości: 100,00 zł. miesięcznie brutto.                                                
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
 
          
 
                                            U z a s a d n i e n i e
 
Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
 
Lista wiadomości