Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 17/07/V z dnia 31.01.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/90 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wlkp. Ośr

                     UCHWAŁA nr 17/07/V               
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
Z DNIA 31 stycznia 2007 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/90 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wlkp. Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"
 
Na podstawie art. 84 ust. pkt  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz. 717,  Dz.U.2003 r . nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz.1055, Dz. U. 2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz.1457, 2006 r. nr 17. poz.128, 2006 r. nr 181. poz.1337) oraz § 5 Statutu Miasta Puszczykowa Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 
§ 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
 
"§ 2 Ustanawia się Panią Małgorzatę Ornoch - Tabędzką oraz Panią Annę Gonet przedstawicielkami, za pośrednictwem których Miasto Puszczykowo działać będzie w Stowarzyszeniu. Przedstawicielki są upoważnione do działania jednoosobowo."
 
§ 2
 
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            W wyniku wyborów samorządowych nastąpiła zmiana na stanowisku Burmistrza Miasta Puszczykowa, stąd zachodzi konieczność zmiany przedstawicieli Miasta w Stowarzyszeniu.
Lista wiadomości