Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 21/07/V z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 
Uchwała nr  21/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 22 lutego 2007 r.
 
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 
 
Na podstawie  art.84 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337) oraz § 5 Statutu Miasta Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
 Przystępuje się  do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 
 
§ 2.
Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu ustanawia się Małgorzatę Ornoch-Tabędzką
Zastępcą reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu ustanawia  się Macieja Dettlaffa.
 
§ 3.
Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia Gmin   i Powiatów Wielkopolski.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów  Wielkopolski jest organizacją regionalną, reprezentującą zrzeszone JST Wielkopolski w kontaktach z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Marszałkowskim, administracją rządową oraz instytucjami pozarządowym.
  • Współpracuje z parlamentem w zakresie opiniowania aktów prawnych.
  • Działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.
  • Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.
  • Umożliwia współdziałanie w zakresie aplikowania o środki pomocowe.
  • Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia w dziedzinach gospodarczo-społecznych.
  • Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.
 
W  związku z powyższym uznaje się celowość przystąpienia do Stowarzyszenia.
 
Lista wiadomości