Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 22/07/V z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Uchwała nr 22/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2007 r.
 
W sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.
  
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
UZASADNIENIE
 
Celem strategii jest wytyczenie wspólnych obszarów działań i kierunków współpracy w realizacji programów rekreacyjno - turystycznych 8 gmin skupionych wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego, w tym Miasta Puszczykowa.
Dokument strategii daje podstawę do wspólnego ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć rekreacyjno - turystycznych z funduszy zewnętrznych.
             
 
Lista wiadomości