Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 23/07/V z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: wykonania pierwokupu nieruchomości.

Uchwała nr 23/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2007 r.
 
W sprawie : wykonania pierwokupu nieruchomości
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity z 2001r Dz. U nr 142 poz.1591. Zmiany: Dz. U z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz. 1271 z 2003 r. Dz. U nr 80 poz. 717 nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Dz. U nr 102 poz.1055, nr 116 poz. 1203, z 2005r Dz. U nr 172 poz. 1441 nr 175 poz. 1457, z 2006r Dz. U nr 17 poz. 128 nr 181 poz. 1337 )
Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§1.
Wyraża się zgodę na wykonanie prawa pierwokupu działek nr 1021/6 i 1022/6, położonych w obrębie geodezyjnym Niwka, o łącznej powierzchni 0,1974 ha za kwotę 155.000,00 , zgodnie z umową warunkową sprzedaży zawartą w kancelarii notarialnej E.Dorota Drożdż Karolina Hyjek -Marchel  w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 20/3 nr A985/2007 z dnia 30.01.2007r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 1021/6 i 1022/6 zostały nabyte od Miasta Puszczykowa aktem notarialnym z dnia 11.12.2000r . Działki są niezabudowane, łączna powierzchnia działek wynosi 0,1974 ha. Cena sprzedaży ustalona w akcie notarialnym wynosi 155.000,00 , co daje cenę za 1m² 78,52 zł. Cena działek w obrębie Niwka waha się w granicach 100 zł za 1m². Zgodnie z zapisem art.109 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gminie przysługuje pierwokup między innymi w przypadku gdy sprzedaż dotyczy niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt.9 lit a ustawy o samorządzie gminnym, prawo pierwokupu mieści się w pojęciu określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości. W sytuacji braku takiej uchwały, wymaga to podjęcia uchwały w sprawie indywidualnej. Wykonanie prawa pierwokupu dokonuje, w oparciu o stosowną uchwałę, organ wykonawczy gminy - Burmistrz.
Cena wykonania pierwokupu jest równa cenie ustalonej pomiędzy stronami w umowie sprzedaży (art. 111 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Dotychczasowa właścicielka nabyła działkę od miasta w drodze przetargu z 13 listopada 2000 r. za kwotę 91.750,00   (akt notarialny nr 11631/2000 z dnia 11.12.2000r). 
Lista wiadomości