Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 24/07/V z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przez dotych

Uchwała nr  24/07/V    
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2007 r.
 
W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r nr 261 poz. 2603, nr 281 poz. 2782, 2005 r. nr 130 poz. 1087, nr 169 poz. 1420, nr 175 poz. 1469), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337 ) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Puszczykowie, w wysokości 90 % opłaty ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla następujących nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym:
a)    Niwka                                       b) Puszczykowo            c) Puszczykowo Stare
1. działka 648                               3. działka 1846              5. działka 365  
2. działka 122                                4. działka  960
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, związana jest z dążeniem do likwidacji w Puszczykowie prawa użytkowania wieczystego. 90 % bonifikata stanowić ma instrument zachęcający użytkowników wieczystych do przekształcenia prawa.
Nieruchomości objęte uchwałą są zabudowane budynkami mieszkalnym, które powstały przed 2003r. Rzeczoznawca majątkowy ustalił opłatę z tytułu przekształcenia na  następujące kwoty:
 
Obręb Niwka
Obręb Puszczykowo
Nr działki pow.m²
Wysokość opłaty przed bonifikatą
Nr działki pow. m²
Wysokość opłaty przed bonifikatą
 
 
1846 - pow.678
29.816,00 zł
648 - pow. 503
29.120,00 zł
  960 - pow. 481
23.130,00 zł
122 - pow.1136
45.207,00 zł
 
 
Obręb Puszczykowo Stare
 
Nr działki pow.m²
Wysokość opłaty przed bonifikatą
 
365 - pow. 1923
44.427,00 zł
 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały tej treści jest uzasadnione.
Lista wiadomości