Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 13/06/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2006r.

                                                      UCHWAŁA  NR  13/06/V                                 
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
 z dnia 20 grudnia 2006r.
 
 w sprawie: ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
 
Na podstawie  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002r., Nr 200 poz. 1682, zm.: Dz. U. z 2002r., Nr 216, poz. 1826, z 2005r., Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484/  oraz art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm.: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128/
 
 
Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1
 
Rada Miasta Puszczykowa ustala następujące wzory formularzy :
 
  1. deklaracja na podatek leśny    -  stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały                            
 
  1. informacja o lasach                 -  stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały                            
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała nr 24/02/IV z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od 01.01.2007 roku, podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w "Echu Puszczykowa".
 
Uzasadnienie
Obowiązek określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego wynika bezpośrednio z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.
 
 
 
Lista wiadomości