Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 47/07/V z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" dla pani Annick Vaultier - Prezesa Stowarzyszenia Chateaugiron - Puszczykowo

 
Uchwała Nr 47/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
 z dnia 11 lipca 2007 r.
 
w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" dla pani Annick Vaultier - Prezesa Stowarzyszenia  Chateaugiron - Puszczykowo
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa (Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 112/04/IV z dnia 06 lipca 2004 r. ze zm.) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" pani Annick Vaultier Prezes Stowarzyszenia Chateaugiron - Puszczykowo za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uzasadnienie
Pani Annick Vaultier w 1990 roku, w ramach programu "Skrzydła dla demokracji", jako radna miasta Chateaugiron, współorganizowała we Francji szkolenie dla przedstawicieli samorządów z Wielkopolski, w tym z Puszczykowa.
W 1991 roku, zostały nawiązane pierwsze kontakty obu miast poprzez wizytę samorządowców z Chateaugiron w Puszczykowie.
W 1992 roku z inicjatywy pani Annick Vaultier, powołano do życia we Francji Stowarzyszenie Chateaugiron - Puszczykowo. Od tego momentu do chwili obecnej jest ona organizatorką, pomysłodawczynią oraz animatorką wyjazdów mieszkańców Chateaugiron do Polski. Wizyty polsko - francuskie zaowocowały:
- zbliżeniem społeczności obu miast
- poznaniem kultury, tradycji, historii, obyczajów mieszkańców obu krajów
- nauką języka francuskiego dorosłych i młodzieży z Puszczykowa
- międzynarodowym obozem językowym dla młodzieży Puszczykowa we Francji
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości